ΕΝΩΝΩ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Δείτε την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση αποτροπής σύνδεσης εργασίας με εμβολιασμό εδώ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/953 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2021

σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:…………………..

(6)Τα κράτη μέλη δύνανται, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, να περιορίζουν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας. Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ένωσης επιβάλλονται για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2 θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένους και περιορισμένους λόγους δημόσιου συμφέροντος, και συγκεκριμένα στην προστασία της δημόσιας υγείας όπως τονίζεται στη σύσταση (ΕΕ) 2020/1475. Οι περιορισμοί αυτοί είναι ανάγκη να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Συνεπώς, οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται θα πρέπει να είναι περιορισμένα ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια ισχύος τους, σύμφωνα με τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, και να μην υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας…………………………
(36)Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, σε βάρος των προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέπεται επί του παρόντος το εμβόλιο κατά της COVID-19, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν. ……… Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι θεσπίζει δικαίωμα ή υποχρέωση εμβολιασμού…………….(41)Η χρήση ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων θα διευκόλυνε την έκδοση πιστοποιητικών διαγνωστικού ελέγχου σε οικονομικά προσιτή βάση. Η καθολική, έγκαιρη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε εμβόλια κατά της COVID-19 και σε διαγνωστικούς ελέγχους για μόλυνση από τον SARS-CoV-2, τα οποία αποτελούν τη βάση για την έκδοση των πιστοποιητικών που απαρτίζουν το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, έχει καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της πανδημίας της COVID-19. 

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση αποτροπής σύνδεσης εργασίας με εμβολιασμό εδώ

Ή αντιγράψτε το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης προς την επιχείρηση που βρίσκεται πιο κάτω και συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση χειροκίνητα:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΔΕΝ αποδεσμεύω Ευαίσθητα Προσωπικά μου Δεδομένα, που έχουν σχέση με την υγεία μου και το εμβολιαστικό ιστορικό μου, ΟΥΤΕ συναινώ στη διαβίβαση και την επεξεργασία τους, αφού ΔΕΝ συνδέονται απολύτως και απαραίτητα με την απόδοση της εργασίας μου, όπως ορίζει το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4624/2019 και το άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ΧΩΡΙΣ τούτο να σημαίνει, ότι δεν έχω εμβολιασθεί !

Δηλώνω, ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο και υποβάλλονται σε αυτό όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι, δέχομαι να υποβάλλομαι κάθε εβδομάδα σε σχετικό τεστ, ώστε να πιστοποιείται, ότι δεν είμαι φορέας του ιού. Υπενθυμίζεται, ότι όσοι από εμάς έχουμε εμβολιασθεί, έχουμε σημαντική πιθανότητα να είμαστε φορείς του ιού και να μεταδίδουμε αυτόν και για τον λόγο αυτό υποβάλλομαι σε τεστ και όχι επειδή δεν έχω εμβολιασθεί.

{Η παραβίαση των άνω διατάξεων επισύρει ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή έως 100.000 €, σύμφωνα με το Άρθρο 38 παρ. 2,3 ν. 4624/2019}.

Επισήμανση: Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης υπ’ αρ. 15212/26.01.2021 «….7.3. όσον αφορά την εξασφάλιση υψηλής πρόσληψης εμβολίου: 7.3.1. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι οι πολίτες ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ότι ο #εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ θα υποστεί ΠΙΕΣΗ με πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο για να εμβολιαστεί, εάν δεν επιθυμεί να το κάνει ο ίδιος. 7.3.2. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ υφίσταται ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ λόγω ΜΗ εμβολιασμού αυτών που ΔΕΝ θέλουν να εμβολιαστούν, ή αυτων που λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία δεν εμβολιάζονται.»

καθώς και ΕΚ 953/2021 (προοίμιο παραγρ 6,36,41) «Οι περιορισμοί αυτοί (που επιβάλλονται από τα Κράτη- Μέλη στο Θεμελιώδες Δικαίωμα Ελεύθερης Κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας υγείας) είναι Ανάγκη να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές του Ενωσιακού Δικαίου, ιδίως τις Αρχές της Αναλογικότητας και Απαγόρευσης των Διακρίσεων. Συνεπώς οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται θα πρέπει να είναι περιορισμένα ως προς το πεδίο εφαρμογής……και να ΜΗΝ υπερβαίνουν τα Απολύτως Αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Ο ίδιος ως άνω Κανονισμός επίσης στο Προοίμιό του (σημείο 36) ορίζει, ότι:

«Είναι Αναγκαίο να Αποτρέπονται Διακρίσεις, Άμεσες, ή Έμεσσες, σε βάρος προσώπων, που ΔΕΝ έχουν εμβολιασθεί…»

Στο σημείο 41 του Προοιμίου, δε, ορίζεται, ότι: «Η Καθολική…και Οικονομικά Προσιτή πρόσβαση….σε Διαγνωστικούς Ελέγχους…έχει καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της πανδημίας κατά της Covid-19…».