ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κατεβάστε τη δήλωση σε επεξεργάσιμη μορφή (word) από τον επόμενο σύνδεσμο. Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε αμέσως πιο κάτω.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑΑΤΩΝ
(Συνυποβάλλεται η σχετική Ιατρική Βεβαίωση Αντένδειξης περί Προσωπικών Δεδομένων)
(Εφόσον το τέκνο έχει συμπληρώσει το 15ο έτος, γίνεται Κοινή Δήλωση και συνυπογράφει).
ΠΡΟΣ
Τον Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας (αποστολή στο mail επικοινωνίας σχολείου φροντιστηρίου κ.λ.π) .
&&&&&&&&&&
Ως κηδεμόνες/ας του ανηλίκου τέκνου μας/ου…………………………
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ, ότι ΔΕΝ αποδεσμεύουμε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα του άνω τέκνου μας, που έχουν σχέση με το Ιατρικό Ιστορικό του, ΟΥΤΕ συναινούμε στη διαβίβαση και την επεξεργασία τους, σύμφωνα με το άρθρο 21παρ. 1 και 2 του ν. 4624/019, ΧΩΡΙΣ όμως τούτο να σημαίνει, ότι το τέκνο μας δεν έχει εμβολιασθεί ! Δηλώνουμε επίσης, ότι το τέκνο μας μπορεί να υποβάλλεται ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε self test κατά την έναρξη έκαστης εβδομάδας, ώστε να πιστοποιείται ότι δεν είναι φορέας του ιού (κορωνοϊού).
Περαιτέρω σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 5 του ν. 2619/1998, με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση του Οβιέδο, η οποία απέκτησε αυξημένη ισχύ με βάση το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος και ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ όλων των άλλων αντίθετων διατάξεων (όπως και αυτής του άρθρου 1 του ν. 4682/2020 περί ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ υποχρεωτικότητας ιατρικών πράξεων, όπως εμβολιασμού κ.λ.π) και ορίζει, ότι ΚΑΜΙΑ Ιατρική Πράξη ΔΕΝ μπορεί να εφαρμοσθεί επί του ανθρώπινου σώματος ΧΩΡΙΣ τη ΡΗΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ του ατόμου και πως σε περίπτωση σύγκρουσης του κοινωνικού συμφέροντος με αυτό του ανθρώπινου όντος ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ το ΣΥΜΦΕΡΟΝ του ΑΤΟΜΟΥ.
Υπενθυμίζεται ακόμη, ότι όσοι από εμάς έχουμε εμβολιασθεί, ακόμη και τα παιδιά μας, έχουμε σημαντική πιθανότητα να είμαστε φορείς του ιού και να μεταδίδουμε αυτόν. {Η παραβίαση των άνω διατάξεων επισύρει ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή έως 100.000 €, σύμφωνα με το Άρθρο 38 παρ. 2,3 ν. 4624/2019}.
Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 162670/20474/2013 Γνώμη του Συνηγόρου του Πολίτη περί της ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ υποχρεωτικότητας εμβολιασμών σε σχέση με την εγγραφή και παρακολούθηση των σχολικών σπουδών από τους μαθητές, ΜΟΝΟ σημείωση στο ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή μπορεί να γίνει σχετικά με το ΜΗ εμβολιασμό του μαθητή, ΕΝΩ ΣΕ ΚΑΜΙΑ περίπτωση η μη διενέργεια εμβολιασμού ΔΕΝ μπορεί να συνιστά λόγο άρνησης εγγραφής στις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΟ μέτρο, όταν μάλιστα υπάρχει άλλος τρόπος εξασφάλισης (με self test) της καλής κατάστασης υγείας του μαθητή.
Εξ άλλου σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.6/451/5/36/Γ1/16-9-2010 Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Παιδείας «Οι γονείς, που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ και πιθανές παρενέργειες) ΔΕΝ επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από… ιδιώτες ιατρούς…. σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (που ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ πλήρως την πιο πάνω αναφερθείσα Σύμβαση του Οβιέδο περί ΜΗ υποχρεωτικότητας των ιατρικών πράξεων) .
Συνυποβάλλεται η σχετική Βεβαίωση Αντένδειξης περί προσωπικών δεδομένων ή/και πιθανών παρενεργειών.
Μετά ταύτα και δεδομένης της Κρατικής ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για ΔΩΡΕΑΝ και άλλη ΠΑΙΔΕΙΑ, που απορρέει από το Άρθρο 16 του Συντάγματος, που ΔΕΝ έχει ΚΑΜΙΑ εξαίρεση, ή νομοθετική επιφύλαξη, Σας καλούμε να δεχθείτε τον εδώ αναφερόμενο μαθητή σε κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, ελπίζοντας, ότι ουδείς από εσάς θα τελέσει το οποιοδήποτε αδίκημα Παράνομη Βία (καταπίεση σε πράξη με βία), Παράνομη Κατακράτηση (με οποιοδήποτε τρόπο στέρηση ελευθερίας εισόδου, ή εξόδου σε χώρο εκπαίδευσης), Άσκηση Βίας σε Αδύναμο (μπούλινγκ), Ψευδούς Βεβαίωσης (περίπτωση βεβαίωσης απουσίας, ΠΑΡΟΤΙ ο μαθητής είναι παρών), Παράβαση Καθήκοντος (εδώ πρέπει να σημειωθεί, πως οι καθηγητές έχουν μεν μία υπουργική απόφαση να εφαρμόσουν, αλλά αυτή έχει ΚΑΤΩΤΕΡΗ ισχύ από τους πιο πάνω νόμους)κ.λ.π

1η Επισήμανση: Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης υπ’ αρ. 15212/26.01.2021. Με Τίτλο: «Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations» https://pace.coe.int/en/files/29004/html «….7.3. όσον αφορά την εξασφάλιση υψηλής πρόσληψης εμβολίου: 7.3.1. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι οι πολίτες ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ότι ο #εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ θα υποστεί ΠΙΕΣΗ με πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο για να εμβολιαστεί, εάν δεν επιθυμεί να το κάνει ο ίδιος. 7.3.2. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ υφίσταται ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ λόγω ΜΗ εμβολιασμού αυτών που ΔΕΝ θέλουν να εμβολιαστούν, ή αυτων που λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία δεν εμβολιάζονται…»

2η Επισήμναση: Λόγω της πιο πάνω Απόφασης εκδόθηκε, πλέον, ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 953/15-62021(ΕΚ), που επαναλαμβάνει τα ανωτέρω στις παραγράφους 6 και 36, ενώ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ, ότι και σε έκτακτες συνθήκες τα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ είναι ΣΕΒΑΣΤΑ (παράγραφος 62)

Ο / ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ/ΕΣ
Ο/η ΑΝΗΛΙΚΟΣ/Η
(με ηλικία άνω των 15 ετών)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Περί Αντένδειξης Προσωπικών Δεδομένων
Ο κάτωθι υπογραφόμενος Ιατρός……………………………………………
Βεβαιώνω, ότι οι………………………………………… …………………και …………………………………………………. ως ασκούντες τη γονική μέριμνα του/της ανηλίκου μαθητού/τριας………………………………………………………………………………μου δήλωσαν στο όνομα και για λογαριασμό του άνω ανηλίκου, ότι ΔΕΝ επιθυμούν να χορηγήσουν πρόσβαση σε καμία περίπτωση στα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα αυτού, που περιλαμβάνουν το Ιατρικό – Εμβολιαστικό Αρχείο του.
/ /2021
Ο Βεβαιών Ιατρός